Satysfakcja zawodowa – skąd się bierze i jak na nią wpływać?

Praca stanowi nieodłączny element życia każdego dorosłego człowieka i w znaczący sposób je kształtuje. Na satysfakcję zawodową, która w konsekwencji oznacza radość z przebywania w miejscu zatrudnienia, wpływa wiele różnych czynników. Dla jednych najbardziej istotnym elementem jest wysokość wynagrodzenia, a dla innych możliwość rozwoju lub poczucie docenienia. Bez względu na źródło zadowolenia z pracy podwładny, który czuje się w firmie usatysfakcjonowany, jest dla swojego szefa wyjątkowo wartościowy. Skąd zatem bierze się satysfakcja zawodowa i jak na nią wpływać?

Pojęcie zadowolenia z pracy

Zadowolenie z pracy to termin, który jest postrzegany na kilka różnych sposobów. Według Edwina A. Locke’a to stan emocjonalny, który jest związany z percepcją pracownika o tym, że jego obowiązki realizują lub umożliwiają realizowanie istotnych wartości. Oczywiście tych, które są zbieżne z jego potrzebami.

Inna definicja wskazuje, że zadowolenie z pracy to szereg przekonań i opinii na temat wykonywanych obowiązków, które jednocześnie uwzględniają czynnik emocjonalny oraz zachowania związane z okolicznościami wykonywanych przez pracownika obowiązków.

Skąd bierze się satysfakcja zawodowa?

Według teorii Locke’a fundamentalne znaczenie dla satysfakcji zawodowej ma rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami związanymi z pracą a poziomem ich zaspokojenia. Mogą dotyczyć zarówno jednego, kluczowego kryterium, takiego jak wynagrodzenie lub kilku różnych. Indywidualne skłonności każdego człowieka powodują, że na ich satysfakcję mogą wpływać różnorakie czynniki.

Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy?

Badanie „Satysfakcja zawodowa Polaków 2018” jednoznacznie wskazuje, że mieszkańcy naszego kraju są na ogół umiarkowanie zadowoleni z pracy. Wskazały na to odpowiedzi ponad sześciu tysięcy respondentów z blisko trzydziestu najróżniejszych branż. Tendencja jest jednak wyraźnie rosnąca. W ubiegłych latach zatrudnieni byli mniej usatysfakcjonowani z otrzymywanego wynagrodzenia, a także czuli się na ogół mniej docenieni przez pracodawców.

Firma Sedlak & Sedlak wyróżniła czternaście czynników, które według niej mają największy wpływ na satysfakcję zawodową. Wymiarem, który wśród przepytanych pracowników cieszył się największym poziomem satysfakcji, okazały się relacje ze współpracownikami. Wynik kształtuje się na poziomie 6,94 w dziesięciopunktowej skali. Równie wysoko ocenione zostały ocena wizerunku firmy na rynku konsumenckim oraz relacje z przełożonymi. Najmniejszą satysfakcję wśród respondentów powoduje brak więzi z firmą, a także brak docenienia przez przełożonych.

Jak wpływać na satysfakcję zawodową pracowników?

Pracodawca, któremu zależy na satysfakcji zawodowej swoich podwładnych, powinien w pierwszej kolejności poznać ich potrzeby i oczekiwania. Wówczas poprzez staranne działania będzie mógł sukcesywnie je zaspokajać. Wśród najbardziej popularnych kryteriów zadowolenia należy wymienić:

  • wysokość wynagrodzenia,
  • możliwość rozwoju,
  • klimat organizacyjny,
  • komunikację w firmie,
  • organizację pracy w przedsiębiorstwie,
  • autonomię działań,
  • relacje z przełożonymi i współpracownikami.

Pracownik, który jest bardzo usatysfakcjonowany w swojej firmie, jest nie tylko bardziej efektywny, ale również nie wykazuje chęci zmiany miejsca zatrudnienia. Badania wskazują również na korelację zadowolenia zawodowego z długością stażu. Największa satysfakcja przejawia się w pierwszych trzech miesiącach pracy, a w znaczący sposób spada po około dwóch latach. Co ciekawe, na poziom zadowolenia pracowników nie wpływa w znaczący sposób rodzaj umowy, która wiąże ich z pracodawcą.

Na satysfakcję zawodową wpływa wiele różnych czynników. W zależności od charakteru i wrodzonych predyspozycji pracownik może traktować niektóre z nich priorytetowo, a pozostałe mogą mieć marginalne znaczenie. Bez względu na źródło zadowolenia z pracy każdy szef, którego podwładni będą szczęśliwi w jego firmie, zyska bardzo wiele korzyści.

Powiązane posty