Dyskryminacja kobiet w miejscu pracy – skala problemu i sposoby walki z nim

Dyskryminacja kobiet w miejscu pracy – skala problemu i sposoby walki z nim

Dyskryminacja kobiet w miejscu pracy – skala problemu i sposoby walki z nim

Problem dyskryminacji ze względu na płeć jest powszechnie znany. Mimo, że od czasów nasilenia się emancypacji kobiet minęło kilkadziesiąt lat, nadal można zaobserwować wiele sytuacji, w których są one traktowane gorzej od mężczyzn, między innymi w życiu zawodowym. Walka z tym problemem przebiega w różnych sferach, także tej prawnej. W Kodeksie Pracy cały rozdział IIa poświęcony został równemu traktowaniu w zatrudnieniu. Artykuł 183a. § 1 wylicza płaszczyzny tego traktowania, a wśród nich, poza kwestią wieku, rasy, religii, narodowości czy przekonań politycznych pojawia się również kwestia płci. Wszystko to podparte jest treścią Konstytucji RP, która także mówi o równości kobiet i mężczyzn. Poza ustawodawstwem krajowym w Polsce obowiązuje również szereg regulacji międzynarodowych, które to gwarantują. Są to między innymi: Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wartości, Europejską Karta Społeczna, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i wiele innych dokumentów, związanych z różnymi organizacjami. Mimo tego w wielu miejscach pracy w Polsce nadal można spotkać się z dyskryminacją kobiet. Jaka jest skala tego problemu?

Dyskryminacja kobiet w miejscu pracy – skala problemu i sposoby walki z nim
Skala problemu dyskryminacji

Według badania CBOS z marca 2013 roku, 22% respondentów zetknęło się z przypadkiem dyskryminacji kobiet. W swoich wypowiedziach podkreślali oni, że najczęściej przejawia się to niższym w porównaniu z mężczyznami wynagrodzeniem, brakiem możliwości awansu na wyższe stanowiska w firmie czy zwracaniem uwagi na płeć już w trakcie rekrutacji. Ponadto zauważono, że aplikacje młodych kobiet są odrzucane z obawy przed ewentualną ciążą, a także wymusza się od nich deklaracje w sprawie niezachodzenia w ciążę w określonym czasie. Warto zauważyć, że powyższe problemy są bardziej zauważane przez kobiety niż przez mężczyzn. CBOS w swoim podsumowaniu podkreślił, że mimo wzrostu społecznej świadomości istnienia problemu dyskryminacji, nadal wielu mężczyzn wydaje się nie dostrzegać wszystkich jej symptomów.

Jednym z najczęściej przytaczanych problemów związanych z dyskryminacją kobiet w pracy jest kwestia molestowania, czyli niepożądanych zachowań, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie. Badanie CBOS z lutego 2007 roku wykazało, że molestowanie w miejscu pracy jest zjawiskiem, które dotyczy niemal wyłącznie  kobiet, szczególnie tych najmłodszych. Co dziesiąta młoda, pracująca kobieta przyznaje, że przełożony naruszył granice jej prywatności.

Problem jest więc zauważalny, a jego świadomość społeczna rośnie. Jak w takim razie z nim walczyć?

Dyskryminacja kobiet w miejscu pracy – skala problemu i sposoby walki z nim
Jak z tym walczyć?

Przytoczone wcześniej regulacje prawne stanowią podstawową broń dyskryminowanych. Powołując się na odpowiednie przepisy mogą one złożyć pozew wobec osób, które naruszyły zasadę równego traktowania obu płci. W takiej sytuacji, to osoba oskarżona musi wykazać, że nie dopuściła się do praktyk dyskryminacyjnych. W przypadku wygrania takiej sprawy oskarżyciel może uzyskać odszkodowanie w wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie za pracę i nie wyższej niż sześciokrotność tego wynagrodzenia.

Kolejnym sposobem może być wykorzystanie wewnętrznych organów firmy, zajmujących się polityką antydyskryminacyjną, pod warunkiem, że takie w jej strukturze istnieją. W takiej sytuacji osoba dyskryminowana może złożyć skargę do specjalnie powołanej komisji. Ważne jest, żeby utworzony przez firmę podmiot był obiektywny i w swoim składzie posiadał osoby z zewnątrz.

Osoby dyskryminowane są często narażone na ogromny stres i mogą obawiać się zgłoszenia swojego problemu. Warto jednak pamiętać, że istnieje wiele instytucji, które w takich sytuacjach pomagają. Są to między innymi Centrum Praw Kobiet czy Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, a także szereg innych, których dane można znaleźć na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dyskryminacja kobiet w miejscu pracy – skala problemu i sposoby walki z nim
Oceń ten artykuł

Powiązane posty

[contact-form-7 404 "Not Found"]