Rozwiązywanie konfliktów w zespole

Rozwiązywanie konfliktów w zespole

Rozwiązywanie konfliktów w zespole

Metody rozwiązywania konfliktów w zespole

Konflikt definiowany jest najczęściej jako występowanie sprzecznych lub konkurencyjnych interesów. Ta definicja nie wyczerpuje jednak tematu. Konflikt powstaje bowiem często na polu różnic pełnionych ról, emocji i przekonań, a także niezgodnych intencji.

Postrzeganie konfliktu zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat. Obecnie nie jest on już odbierany wyłącznie w kategoriach negatywnych – jako siła destruktywna, prowadząca do spadku efektywności pracy czy dezintegracji zespołów pracowniczych. Podkreśla się natomiast jego pozytywną rolę i wymiar funkcjonalny. Konflikt bowiem wzmaga zaangażowanie i pobudza aktywność na rzecz własnej grupy. O ile więc spór może być przyczyną dezorganizacji w zespole, jeśli jest właściwie potraktowany, może też prowadzić do większej kreatywności grup i jednostek i odkrycia nowych rozwiązań.

Rozwiązywanie konfliktów w zespole
Sposoby rozwiązywania konfliktów

W zależności od typu konfliktu należy przyjąć różne strategie jego rozwiązywania, jednak istnieje ogólny schemat, na którym wszystkie te strategie powinny się opierać. Składa się on z etapu diagnozy i rozwiązania.

Na etapie diagnozy istotne jest ustalenie, z jakim typem konfliktu mamy do czynienia, znalezienie przyczyn sporu, a także rozładowanie negatywnych emocji, które mogłyby przeszkodzić we wdrożeniu rozwiązań.

Etap rozwiązania rozpoczyna się od wyboru stylu rozwiązania, po którym następują działanie mające na celu usunięcie faktycznych przyczyn konfliktu. Ostatnim elementem jest redukcja napięć emocjonalnych związanych z samym konfliktem oraz z nowymi warunkami pracy i relacji wprowadzonymi przy rozwiązaniu.

Klasyfikacja sposobów rozwiązywania konfliktów Blake’a i Mountona wyróżnia pięć podstawowych metod:

  1. unikanie – polega na pomijaniu lub ignorowaniu konfliktu,
  2. przystosowanie – zakłada przekształcenie własnego stanowiska, nie tyle w wyniku akceptacji racji drugiej strony, co dla celów prawidłowej współpracy,
  3. rywalizacja – polega na przyjęciu założenia, że musi być wygrany i przegrany i dążeniu do rozstrzygnięcia sporu na swoją korzyść,
  4. kompromis – zakłada potrzebę znalezienia rozwiązania na podstawie częściowej rezygnacji z potrzeb obu stron,
  5. rozwiązywanie problemu – polega na szukaniu takiego sposobu rozwiązania, który przyniesie korzyści obu stronom.
Rozwiązywanie konfliktów w zespole
Strategia rozwiązywania problemów

Najbardziej korzystną dla skonfliktowanych stron i całej organizacji jest ostatnia strategia. Dzięki skoncentrowaniu się na samym problemie, a nie dodatkowych czynnikach, jak np. towarzyszące konfliktom emocje negatywne, możliwe jest konstruktywne rozwiązanie. Obie strony mają tu swój udział w znalezieniu takiego wyjścia z sytuacji, które będzie dla nich korzystne. Z tego powodu strategia rozwiązywania problemów jest najbardziej efektywna, ponieważ wypracowane rozwiązanie jest satysfakcjonujące dla wszystkich, redukuje więc emocje i na trwałe niweluje źródło konfliktu.

Strategia ta przewiduje cztery etapy niezbędne do prawidłowego rozwiązania konfliktu:

  1. Zdefiniowanie problemu – na tym etapie należy przede wszystkim określić istotę problemu i zlokalizować jego źródło, a także nazwać przyczyny, bez zrzucania winy na inne osoby czy grupy.
  2. Generowanie rozwiązań alternatywnych – jest to typowa “burza mózgów”, gdzie tworzy się listę pomysłów na możliwe rozwiązania. Ważne jest, aby przed zamknięciem listy nie oceniać poszczególnych pomysłów i akceptować wszystkie.
  3. Wybór najlepszego rozwiązania – na tym etapie przystępuje się do analizy zgłoszonych propozycji. Określa się plusy i minusy wszystkich pomysłów i wzajemnie decyduje o wyborze tego, który będzie najbardziej korzystny dla wszystkich stron.
  4. Wprowadzenie planu i kontrola rezultatów – określić trzeba czas potrzebny na realizację wybranego rozwiązania i śledzić przebieg jego wdrożenia. Istotne jest stałe monitorowanie postępów, może się bowiem okazać, że pomysł nie przynosi oczekiwanych rezultatów. W takim przypadku należy go zmodyfikować, lub wrócić do listy rozwiązań i zdecydować się na jedną z alternatyw.
Rozwiązywanie konfliktów w zespole
5 (100%) - 1 ocen[a]

Powiązane posty

[contact-form-7 404 "Not Found"]