Coaching Indywidualny

Coaching indywidualny

Oferta coachingów indywidualnych dla menedżerów składa się z dwóch elementów.

Pierwszy element dotyczy metodyki czyli opisu poszczególnych etapów realizacji cyklu coachingowego. Ukazuje sposób myślenia o coachingu oraz stałe jego elementy realizowane przez Coachów New Players Poland.

Drugim elementem oferty są indywidualne notki coachów, które zawierają opis stosowanych przez nich specyficznych metod w  coachingu, wynikające z różnych doświadczeń zawodowych i edukacyjnych.

Czym jest coaching ?

Coaching to wspieranie w rozwoju, którego celem jest trwała zmiana i doskonalenie się – słowem wykraczanie ponad własny, aktualny poziom. Często oznacza to pokonywanie własnych ograniczeń i doskonalenie swojej efektywności w działaniu.

Coaching, który proponujemy to udzielenie klientowi/coachee wsparcia we wzmacnianiu i udoskonalaniu (a czasami zmiany) działania przez refleksję nad tym, w jaki sposób korzysta z doświadczeń i stosuje konkretne umiejętności oraz wiedzę.

Coaching to działanie skoncentrowane na osobie. Pracujemy „na zasobach”, co oznacza, że wydobywamy mocne strony i to one stanowią bazę do rozwoju. Jednocześnie pomagamy w przezwyciężeniu własnych ograniczeń, czy chociażby ich zrozumieniu i zaakceptowaniu. Metoda pracy jaką proponujemy oparta jest na modelu dojrzałej osobowości zakładającej, że rozumienie swoich atutów i ograniczeń jest kluczowym elementem budowania satysfakcjonującego życia.

Proponowany coaching jest holistyczny, co oznacza, że traktuje człowieka jako całość, dla którego wartością jest poczucie harmonii i zgodności z samym sobą we wszystkich sferach życia. Z tego też powodu coaching nie ogranicza się wyłącznie do wiedzy i umiejętności, ale zajmuje przede wszystkim kształtowaniem postaw, odwołując się do stanów emocjonalnych, przekonań, wartości oraz poczucia własnej tożsamości.

 

Coaching nie jest doradztwem, konsultacją, treningiem, szkoleniem czy terapią.

Jaka jest rola coachee i coacha

W założeniach coachingu odpowiedzialność za zmianę i wypracowywanie rozwiązań leży po stronie klienta – coachee: to on zna  odpowiedzi i strategię zmiany, najlepszą dla siebie. Zadaniem coacha jest zadbanie
o dobrą stymulację tego procesu, tak by uwaga klienta skierowana była w stronę założonego celu. Coach stawia pytania, proponuje zadania, podziela wiarę w siłę i sukces klienta. Przekazuje informacje zwrotne
o sposobach działania klienta, pomaga w określeniu skutecznych strategii działania, wprowadzeniu korekt w dotychczasowy styl pracy (na poziomie nastawienia i zachowań), zachęca do wypróbowywania nowych rozwiązań i możliwości.

Proponowane przez nas podejście opiera się na podstawowym założeniu, że człowiek posiada zdolność do samodzielnego określania czego chce i co może zrobić, żeby dany cel osiągnąć. Klient coachingu zna odpowiedzi, a coach jest wyłącznie jego przewodnikiem, który poprzez stosowanie różnorodnych technik pozwala te „odpowiedzi” znaleźć.

Diagnoza kompetencji coachee przed przystąpieniem do coachingu

Niezwykle istotnym elementem w coachingu jest wiedza zainteresowanych stron z jakim poziomem kompetencji menedżer rozpoczyna proces coachingowy. W tym celu firma Pratt&Whitney Kalisz zdecydowała o przeprowadzeniu ocen 360 stopni.

Badanie to zazwyczaj dostarcza bardzo cennych informacji na temat samego badanego, jego pozycji
w zespole, relacji z pracownikami i przełożonym.

Dlatego też wspólnie, w trakcie I sesji dokonamy analizy wyników pod kątem:

 • Czy oceny przełożonego i badanego są zbieżne, czy znacząco różną się pomiędzy sobą (może to świadczyć o braku bieżącej informacji zwrotnej)
 • Czy badany podobnie jak pozostali ocenia poszczególne kompetencje czy oceny się różnią. Wyniki mogą świadczyć albo poziomie nieświadomej niekompetencji (nie wiem że powinienem coś zmienić) albo dostrzegam to co inni, ale tego nie zmieniam (nie mam motywacji lub nie wiedze takich możliwości). Każda z tych dwóch możliwości będzie wyznaczała inne kierunki pracy coachingowej.
 • Jaki jest rozkład ocen u podwładnych. Jeżeli ta sama kompetencja jest przez nich różnie spostrzegana obszarem pracy mogą być relacje pomiędzy przełożonym i podwładnymi.

Efektem tej pracy będzie ustalenie kierunków i obszarów do rozwoju (perspektywa coachee) przed przystąpieniem do rozmowy z przełożonym.

Przygotowanie do coachingu i uzgodnienie celu

Ze względu na to, że cel, który klient będzie realizował w ramach coachingu powinien być znany przełożonemu, z nim uzgodniony i przez niego zaakceptowany proponujemy następujący schemat działania:

 

 1. Pierwsze spotkania będzią poświęcone analizie badania 360 stopni, wyznaczeniu obszarów do rozwoju, celów coachingu i przygotowaniu do rozmowy z szefem w tym podsumowaniu badania.
 2. Elementem sesji trójstronnej będzie wspólne spotkanie coachee, jego przełożonego i coacha w celu ustalenia celu coachingu (proponujemy ten etap wydłużyć do 90 min).
 3. Kolejne sesje coachingowe będą uzupełniane poprzez zadania i/lub konsultacje.
 4. Na zakończenie procesu coachingowego proponujemy ponowne spotkanie trójstronne z przełożonym i coachee, które będzie poświęcone podsumowaniu procesu coachingowego i osiągniętych efektów.

Organizacja sesji i dyspozycyjności podczas sesji

 • Cykl coachingowy zakłada 9 sesji po 60-75 minut w odstępach 4 – 6 tygodni.
 • Proponujemy, aby pierwsza sesja poświęcona omówieniu wyników badania 360 stopni oraz wyznaczeniu obszarów rozwojowych trwała 90 minut.
 • Dodatkowo rekomendujemy aby druga sesja odbyła się jako spotkanie trójstronne z przełożonym coachee i również trwała 90 minut.
 • Terminy poszczególnych sesji ustala pomiędzy sobą coach i klient.
 • Miejscem coachingu jest firma, w której pracuje coachee dlatego ważne jest, aby miejsce spotkań zapewniało dyskrecję i komfort pracy.
 • Dyspozycyjność coachee i jego pełna aktywność w trakcie trwania spotkania/sesji jest ważnym elementem coachingu. Oznacza to czasowe wyłącznie się z innych obowiązków i wyłączenie telefonu.
 • Między sesjami klient realizuje zadania wdrożeniowe, możliwe są również krótkie (ok. 10 min.) konsultacje wliczone w cenę coachingu.
 • Ponieważ warunkiem koniecznym realizacji coachingu jest dobrowolna zgoda klienta oraz dobra relacja miedzy klientem a coachem (oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu) po pierwszej sesji obie strony mogą podjąć decyzję o rezygnacji z uczestniczenia/prowadzenia coachingu. Klient może poprosić
  o zmianę coacha.

Zadania pomiędzy sesjami

Proponowana metoda zakłada, że równie ważny element procesu zmiany, odbywa się pomiędzy sesjami. Na każdej z nich klient/coachee otrzymuje zadanie wdrożeniowe, adekwatne do poruszanych treści. Celem sesji jest „przerywanie” starych, często ograniczających struktur myślowych i uruchamianie refleksji, co często prowadzi do „odkryć” i wynikających z nich zmian. Zadania wdrożeniowe są natomiast okazją do wypróbowania nowych sposobów w realnych sytuacjach zawodowych lub pozazawodowych.

Podsumowanie coachingu

Po zakończonym procesie coachee przygotowuje podsumowanie przebiegu swojego procesu coachingowego, poziomu realizacji celów, kierunków dalszej pracy i planów oraz potrzeb rozwojowych. Treść podsumowania zostanie omówiona na spotkaniu trójstronnym.

Zapisz się na coaching już teraz!

lub wyślij formularz.